In functie van het beheer van gemeenschapscentrum Koetshuis in Roosdaal richtte het gemeentebestuur van Roosdaal in 2007 een autonoom gemeentebedrijf op. Een autonoom gemeentebedrijf, of afgekort 'een AGB', is een extern verzelfstandigd agentschap en heeft de volgende kenmerken:

 • met eigen rechtspersoonlijkheid,
 • is belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang;
 • beschikt over een grote onafhankelijkheid;
 • heeft eigen bestuursorganen;
 • heeft een eigen vermogen;
 • kan zelfstandig overeenkomsten sluiten.

Meer info over autonome gemeentebedrijven vindt u hier.

Het beheer van het AGB, voluit Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal is in handen van de volgende bestuursorganen:

Tussen het gemeentebestuur en de raad van bestuur van AGB Roosdaal werd een beheersovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst werd in vergadering van  26 januari 2017 door de gemeenteraad aangepast om de uitbating van het kunstgrassportveld door het AGB mogelijk te maken.

Aangezien het AGB cultuurinfrastructuur beheert, treedt het decreet betreffende het cultuurpact (28 januari 1974) in werking. Meer info over het decreet betreffende het cultuurpact vindt u hier.

Raad van bestuur

De raad van bestuur telt 10 leden die door de gemeenteraad worden aangeduid. Deze is als volgt samengesteld:

 • Voor CD&V-Roosdaal:
  • Johan Van Lierde (voorzitter)
  • Nancy Vanderveken (secretaris)
  • Vanessa Vekens
  • Vicky Vanhuylebroeck
  • Anja Raeymaekers
  • Leon Brion
 • Voor NV-A Roosdaal:
  • Jan Daem
  • Kim De Coen
 • Voor Groen Roosdaal:
  • Frans Vanderschueren
 • Voor Roosdaal Anders
  • Jo Segers

Directiecomité

Uit de raad van bestuur wordt een directiecomité samengesteld dat belast is met het dagelijks beheer van het AGB. Het is als volgt samengesteld:

 • Johan Van Lierde (voorzitter)
 • Nancy Vanderveken
 • Vanessa Vekens
 • Vicky Vanhuylebroeck
 • Anja Raeymaekers

Vaste commissie van advies

Aangezien aan Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal de taak van beheer van cultuurinfrastructuur, treedt het decreet betreffende het cultuurpact in werking. Om te voldoen aan deze regelgeving werd eind 2007 door de Roosdaalse gemeenteraad een ‘vaste commissie van advies’ opgericht. Deze vaste commissie heeft als taak het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Roosdaal, belast met de uitbating van het gemeenschapscentrum Het Koetshuis in Strijtem, te adviseren over o.a. het budget en de jaarrekening, de programmering, de dagelijkse werking, de gebruiks- en retributiereglementen, … .

De erkenning van de commissie van advies als adviesorgaan werd hernieuwd op 19 maart 2013 door de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal. In de commissie zetelen 2 afgevaardigden van de cultuurraad, 2 afgevaardigden van de jeugdraad, 1 vertegenwoordiger voor de sportraad, 1 vertegenwoordiger van de seniorenraad en 1 vertegenwoordiger voor de Academie voor muziek, woord en dans August De Boeck. Daarnaast is er plaats voor maximaal 2 gecoöpteerde leden die omwille van hun deskundigheid of ervaring een constructieve inbreng kunnen hebben in de vaste commissie. De schepenen voor cultuur-, jeugd- en seniorenbeleid en de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente Roosdaal worden op iedere vergadering uitgenodigd.

De vaste commissie van advies is als volgt samengesteld:

 • Stemgerechtigde leden:
 • Leden zonder stemrecht: